Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Našou snahou je posielať vám najmä užitočné ponuky. Napríklad, poslať vám upozornenie, keď sa vám končí záruka spotrebiča. Upozorniť vás na nové príslušenstvo vášho domáceho pomocníka. Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám podobné personalizované e-maily. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím políčka „Súhlasím“ vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa, história objednávok, história reklamácii, nákupné správanie a online identifikátory spoločnosťou FIDELIA SERVICE, s.r.o, so sídlom Dvojkrížna 6, 82107 Bratislava, IČO: 47560754, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 96621/B (ďalej len „spoločnosť FIDELIA SERVICE“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa personalizovaných informácií o novinkách (personalizovaný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Spoločnosť FIDELIA SERVICE tvorí na základe osobných údajov najviac v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy, histórie objednávok a online identifikátorov profil zákazníka. Tento profil zákazníka je tvorený pre účely zasielania (resp. zobrazovania) relevantných, personalizovaných reklamných oznámení. Spoločnosť FIDELIA SERVICE používa takýto profil zákazníka pre účely zatriedenia ľudí s podobným profilom (t.j. zákazníkov v rámci špecificky určeného segmentu) do jednotlivých skupín v rámci konkrétnej marketingovej kampane.

Vytvorenie profilu zákazníka a následné tvorenie skupín zákazníkov s podobným profilom (t.j. segmentácia zákazníkov) umožňuje spoločnosti FIDELIA SERVICE cielenie reklamných oznámení s ohľadom na reálne potreby zákazníka, čím zamedzuje prípadom, kedy sa zákazníkom zobrazujú alebo sú zasielané reklamné oznámenia, ktoré by mohol zákazník potenciálne vyhodnotiť ako nevyžiadané alebo neadresné.

Zasielanie, resp. zobrazovanie týchto reklamných oznámení prebieha automatizovaným spôsobom, pričom na zabezpečenie takéhoto zasielania, resp. zobrazovania, je spracúvaný profil zákazníka (najviac v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy, histórie objednávok a online identifikátorov) a jeho kontaktné údaje (najviac v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa).

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť FIDELIA SERVICE na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FIDELIA SERVICE, s.r.o. so sídlom Dvojkrížna 6, 821 07 Bratislava. Spoločnosť FIDELIA SERVICE, s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Jozefa Gibeľa, e-mailová adresa: gdpr@fidelia-service.sk, telefónne číslo 02 38105039 (kontakt na recepciu, ktorá vás prepojí) alebo 0850 123 314 (kontakt na call centrum)

Spoločnosť FIDELIA SERVICE je možné kontaktovať:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti personalizácii a automatizovanému rozhodovaniu. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti FIDELIA SERVICE tak ako je uvedené vyššie.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.