Chybová správa

 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3637 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3637 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3638 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3638 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3639 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3639 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).

Všeobecné podmienky

I. Všeobecné informácie

 1. Všeobecné servisné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluvy“, v príslušnom gramatickom tvare) medzi zákazníkom a zhotoviteľom, uzavretou v zmysle Obchodného zákonníku a Občianskeho zákonníku.
 2. Zhotoviteľom sa rozumie: Fidelia Service, s.r.o. so sídlom Dvojkrížna 6, 821 07 Bratislava.
 3. Zákazník (ďalej uvedený ako zákazník alebo objednávateľ) má právo vyžiadať si zdarma 1 výtlačok všeobecných servisných podmienok, platných ku dňu uzavretia Zmluvy, prípadne sú k dispozícií časovo neobmedzene na webovej stránke http://www.fidelia-service.sk.
 4. Zmluvou sa rozumie zhotoviteľom i objednávateľom podpísaný doklad o prijatí elektrospotrebiča k prevedeniu záručného/predpredajného/pozáručného servisného zásahu.
 5. Za uzavretie Zmluvy sa považuje i neosobné predanie elektrospotrebiča k prevedeniu servisného zásahu. Týmto je spravidla oprava v mieste umiestnenia elektrospotrebiča u objednávateľa, alebo zaslanie elektrospotrebiča k oprave prepravnou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, kde objednávateľ vyjadruje svoju vôľu k uzavretiu Zmluvy o dielo buď to vyplneným a odoslaním on-line webovým formulárom „Zadanie požiadavky na opravu elektrospotrebiča“, alebo sprievodným listom zaslaným spoločne s elektrospotrebičom určeným k prevedeniu servisného zásahu, v ktorom sa o servisný zásah písomne žiada. Telefonickým objednaním prevedenia servisného zásahu prostredníctvom operátora na tel. čísla Fidelia Service, s.r.o. Kontaktné telefónne čísla: 02/ 38105039, 0944 525 314, predloží k podpisu všeobecné servisné podmienky servisný technik pri prvej návšteve zákazníka pred začatím opravy na elektrospotrebiči samotnom.
 6. Podpis Zmluvy na strane Objednávateľa nahradzuje buďto podpis objednávateľa v sprievodnom liste priloženom k zaslanému s elektrospotrebiču, alebo vyjadrenie súhlasu s uzavretím Zmluvy odoslaním vyplneného webového formulára a zaškrtnutím súhlasu so všeobecnými servisnými podmienkami, kde je objednávateľ na takéto vyjadrenie súhlasu s uzavretím Zmluvy pred jeho odoslaním upozornený týmto textom : „Vyplnenie formulára a jeho odoslanie je považované z právneho hľadiska za platnú ZMLUVU O DIELO uzavretú v zmyslu Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZMLUVY O DIELO, uzatvorenej medzi zákazníkom a zhotoviteľom, sú tieto všeobecné Servisné Podmienky zhotoviteľa . Zákazník sa odoslaním vyplneného formulára zaväzuje tieto servisné podmienky bez výhrad akceptovať. Taktiež zákazník zavolaním na telefónne čísla Zhotoviteľa a vyjadrením požiadavky na opravu elektrospotrebiča sa zaväzuje tieto servisné podmienky bez výhrad akceptovať.“
 7. Všeobecné servisné podmienky sú platné v aktuálnom znení a sú dostupné na webových stránkach zhotoviteľa, spol. Fidelia Service, s.r.o. so sídlom Dvojkrížna 6, 821 07 Bratislava, http://www.fidelia-service.sk,  na informačnej tabuli v priestoroch zhotoviteľa. Ako súčasť Zmluvy platia všeobecné servisné podmienky platné k dátumu prijatia zákazky zhotoviteľom.
 8. Zákazník sa predaním elektrospotrebiča k servisnému zásahu/oprave a uzavretím Zmluvy slobodne zaväzuje plne a bez výhrad akceptovať tieto všeobecné servisné podmienky zhotoviteľa a bez námietok na nich pristupuje.
 9. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Pokiaľ je zmluvnou stranou iný podnikateľský subjekt (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Sb.), všetko v znení platných noviel.
 10. V prípade, že sa niektorý článok Zmluvy alebo Servisných podmienok zhotoviteľa vplyvom noviel zákonov  alebo vznikom nových zákonov do dočasného rozporu s právnym poriadkom Slovenskej republiky, potom je platnosť tohto článku ovplyvnená aktuálnym znením príslušného zákona a prednosť má znenie zákona pred Zmluvou a všeobecnými servisnými podmienkami. Neplatný odstavec alebo časť zmluvy podľa tohto bodu nemá vplyv na platnosť ostatných bodov zmluvy a všeobecných servisných podmienok.
 11. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby zhotoviteľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti zhotoviteľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje zhotoviteľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom zhotoviteľovi a údaje budú následne vymazané.
 12. Prevádzkovateľ internetových stránok www.fidelia-service.sk sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať Vaše súkromie, tým že Vaše osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie elektrospotrebiča alebo prevedenie servisného zásahu. Prvú výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje zákazníkov odovzdávajú v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre bezproblémové doručenie elektrospotrebiča. Druhú výnimku predstavujú externí servisní a inštalační technici, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v rozsahu, ktorý je potrebný pre odstránenie nahlásenej poruchy či prevedenie objednanej služby.
 13. Bez akéhokoľvek súhlasu zákazníka nakladá spoločnosť Fidelia Service, s.r.o. s ich osobnými údajmi jedine a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti zákazníka musí spoločnosť zhotoviteľ  jeho osobné údaje z databáze odstrániť a patričným spôsobom zlikvidovať. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené pred zneužitím. Údaje sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú súčasťou aplikácie tretích osôb. Vaše osobné údaje budú podľa zákona prísne zabezpečené. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov, v znení zákona č. 602/2003 Zb. z. (http://www.uoou.sk) Prevádzkovateľ internetovej stránky www.fidelia-service.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

II. Cena za zákazku/opravu

 1. Súčasťou zmluvy je limitná cena zákazky, vychádzajúca z predpokladanej časovej a materiálovej náročnosti zákazky, uvedená v Zmluve.
 2. Nie je možné dopredu v okamžiku uzavretia Zmluvy limitnú cenu stanoviť, potom sa limitná cena zákazky stanoví ako predbežná cena v minimálnej výške 25,70 Eur bez DPH. Požiadavka objednávateľa na prijatie elektrospotrebiča k oprave bez stanovenia predbežnej ceny je neoprávnená, nakoľko je v rozporu s ustanovením občianskeho zákonníku.
 3. Predbežná cena nie je stanovená na základe odbornej diagnostiky požadovaného servisného zásahu technikom, preto si zhotoviteľ vyhradzuje právo stanoviť po prevedení odbornej diagnostiky limitnú cenu zákazky novú, ktorá bude odpovedať zistenému rozsahu závad a predpokladanému rozsahu prác, náhradných dielov a materiálu potrebného k realizácii servisného zásahu. Pokiaľ prekročí stanovená limitná cena predbežnú cenu o viac než 10%, potom zhotoviteľ práce na zákazke preruší až do doby, než objednávateľ prejaví súhlas s novou limitnou cenou.
 4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v priebehu realizácie zákazky zjednanú limitnú cenu i viac krát zmeniť, pokiaľ dôjde v procese diagnostiky a realizácie zákazky ku zisteniu skôr neznámych skutočností, ktoré majú vplyv na cenu zákazky. Vždy si však zhotoviteľ vyžiada súhlas so zmenou limitnej ceny na strane objednávateľa.
 5. Pokiaľ objednávateľ v objednávke zákazky neuvedie inú maximálnu cenu, považuje vždy zhotoviteľ za zjednanú limitnú cenu 25,70 Eur bez DPH.
 6. Zákazník je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za prevedený servisný zásah naúčtovanú čiastku, ak nepresiahla naposledy zjednanú limitnú cenu o viac než 10%, a to bez povinnosti zhotoviteľa ďalej účtovanú cenu so zákazníkom konzultovať.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje ZDARMA predložiť objednávateľovi ku schváleniu limitnú cenu zákazky, vychádzajúcu z výsledkov odbornej diagnostiky porúch elektrospotrebiča  o ktorých objednávateľ informoval.  Nie je však povinnosťou zhotoviteľa oznámiť objednávateľovi ZDARMA spoločne s cenovou ponukou taktiež výpočet práce a materiálu, ktorý povedie k oprave elektrospotrebiča, pokiaľ je takéto oznámenie komerčne využiteľne objednávateľom alebo tretou osobou v neprospech zhotoviteľa.
 8. Pokiaľ bude objednávateľ ešte pred odsúhlasením ceny zákazky požadovať po zhotoviteľovi oznámenie vyúčtovania prác a materiálu, ktorý povedie k oprave elektrospotrebiča, potom sa jedná o požiadavku na dodanie produktu „diagnostika poruchy elektrospotrebiča“, zhotoviteľom poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika poruchy elektrospotrebiča“ je 25,70 Eur bez DPH.. Táto cena bude objednávateľovi, ktorý si produkt vyžiadal, účtovaná i v prípade následného odmietnutia realizácie zákazky zhotoviteľom, keďže diagnostika príčin poruchy a zhotovenie cenovej ponuky je výsledkom časovo i odborne náročnej práce technika a ďalších pracovníkov zhotoviteľa.
 9. Pred dokončením opravy elektrospotrebiča môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť (t.j. objednávku zrušiť) v týchto prípadoch :
 10. Keď zhotoviteľ oznámi objednávateľovi svoj zámer zvýšiť cenu opravy či údržby a objednávateľ s touto cenou nesúhlasí. V takom prípade je však objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi už prevedenú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, ak mal objednávateľ z čiastočného prevedenia opravy prospech (v prípade ak došlo napríklad k čiastočnému odstráneniu poruchy apod.)
 11. Až do dokončenia opravy či údržby môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť (zrušiť objednávku) i bez akéhokoľvek dôvodu, avšak v takom prípade je povinný objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi čiastku, ktorá pripadá na už vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotoviteľ právo na objednávateľovi požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstúpením od zmluvy (doprava materiálu od objednávateľa, odstupné subdodávateľom apod.)
 12. Ak odmietne objednávateľ zaplatiť cenu účtovanú podľa Zmluvy a Servisných podmienok, bude toto jednanie považované za porušenie Zmluvy na strane objednávateľa. Ak nedôjde k inej dohode zhotoviteľa s objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený podľa § 175 a násl. Občianskeho zákonníku využiť zadržovanie (retenčné) právo a vec objednávateľovi až do zaplatenia ceny nevydať.
 13. V prípade, že si zákazník nevyzdvihne vec zverenú zhotoviteľovi k oprave do 6-tich mesiacov od zaslania výzvy k jej vyzdvihnutiu, prevedie zhotoviteľ fyzickú likvidáciu elektrospotrebič bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotoviteľ si rovnako vyhradzuje právo takto nevyzdvihnutú vec predať či inak využiť za účelom kompenzácie zákazníkom neuhradených nákladov vynaložených v súvislosti s opravou elektrospotrebiča. Ak je zhotoviteľovi známa adresa objednávateľa a jedná o vec väčšej hodnoty (podľa nariadenia vlády č. 258/1995 Zb. je vec väčšej hodnoty vec presahujúci hodnotu 100 Eur bez DPH), je zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji alebo likvidácii veci objednávateľa vopred vyrozumieť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu dva týždne k vyzdvihnutiu veci.
 14. Podľa § 656 občianskeho zákonníku je objednávateľ povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy oprava alebo úprava mala byť prevedená, a bola prevedená neskôr, do jedného mesiaca od doručenia vyrozumenia o jej prevedení. Ak neučiní tak, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.
 15. V dobe, po ktorú je objednávateľ v oneskorení (teda počínajúc uplynutím jedného mesiaca od zjednaného termínu prevedenia opravy, prípadne od doručenia informácie o jej oneskorenom prevedení), prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo straty, zničenie, poškodenie a náhodnej skazy veci.

III. Záruky a Záručné opravy

 1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na opravy záruku 3 mesiace v súlade s § 654 Občianskeho zákonníku. Objednávateľ je povinný vo vlastním záujme prekontrolovať plnú funkčnosť elektrospotrebiča do 24 hodín po prevzatí od zhotoviteľa. Na neskoršie reklamácie porúch, ktoré priamo nesúvisia s prevedeniu prácou, nebude brané ako na záručné. Tento odstavec sa netýka záruky na opravenú poruchu. Na dodaný materiál poskytuje Zhotoviteľ záručnú dobu 24 mesiacov od doby ukončenia opravy, okrem materiálu, ktorý podlieha zvláštnym právnym predpisom.
 2. Zhotoviteľ je zo zákona povinný vybaviť požiadavku zákazníka na reklamáciu do 30 dní od dňa nasledujúceho po prijatí elektrospotrebiča k záručnej oprave alebo prijatí požiadavky na reklamáciu servisného zásahu v mieste umiestnenia elektrospotrebiča objednávateľa.
 3. Vybavením reklamácie sa rozumie odstránenie reklamovanej poruchy alebo vrátenie peňazí za predchádzajúci prevedený servisný zásah, prípadne uskutočnenie iného riešenia podľa dohody s objednávateľom – primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.
 4. Reklamácie môžu byť zamietnuté v týchto prípadoch:
  • Pokiaľ sa neprejaví reklamovaná porucha v priebehu vstupných testov a pokiaľ nebude ani zákazník schopný poruchu viditeľne pred zhotoviteľom demonštrovať.
  • Pokiaľ je príčinou poruchy nedodržanie pokynov v návode na použitie k elektrospotrebiču alebo pokynov, ktoré zhotoviteľ uviedol v protokole o prevedenom servisnom zásahu.
  • Pokiaľ je príčinou poruchy znečistenie elektrospotrebiča alebo zanedbanie periodickej údržby.
  • Pokiaľ  bol elektrospotrebič použitý v spojení s takým prídavným zariadením, spotrebným materiálom, príslušenstvom alebo takým spôsobom, ktorý je v rozpore s pokynmi jeho výrobcu.
  • Pokiaľ došlo k užívaniu elektrospotrebiča v dobe medzi nahlásením reklamácie a prevedenou diagnostikou technikom u reklamácie poruchy, kde užívanie elektrospotrebiča bez ohľadu na poruchu môže mať vplyv na zhoršenie reklamovanej poruchy alebo môže spôsobiť iné škody na elektrospotrebiči.
  • Pokiaľ nesúvisí príčina reklamovanej poruchy priamo s prácou prevedenou na elektrospotrebiči v rámci reklamovaného servisného zásahu, a to podľa textu prevedenej práce a výkaze účtovaných položiek na výdajovom servisnom protokole.
  • Z ďalších dôvodov vyplývajúcich z platného znenia týchto servisných podmienok zhotoviteľa.

IV. Obmedzenie ručenia zhotoviteľa za elektrospotrebiče dodané zákazníkom  k prevedeniu servisného zásahu

 1. Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov neručí za dáta uložené na dátových médiách a zariadeniach a elektrospotrebičoch zákazníka a tieto dáta je oprávnený v priebehu servisného zásahu zmazať alebo pozmeniť.
 2. Zhotoviteľ neručí za skryté vady výrobku, na ktoré nebol zákazníkom preukázateľné upozornený, za prípadné zhoršenie už existujúcich porúch výrobku, ktoré existovali pred prijatím zákazky (napr. praskliny, škrabance, preliačiny, poruchy funkčnosti elektrospotrebiča, ktoré sa nepodarí opraviť apod.), za poruchy vzniknuté opotrebovaním v priebehu prevádzanej nutnej diagnostiky (napr. spotrebovaný izolačný materiál, tesnenie apod.), za poruchy ku ktorým dochádza samovoľne v priebehu prevádzky bez vonkajších príčin (opotrebovanie mechanických časti, upchanie trysky apod.).
 3. Zhotoviteľ ručí za funkčnosť elektrospotrebiča po servisnom zásahu v rozsahu zjednanom v objednávke zákazky alebo v rozsahu odpovedajúcom bežným výstupným testom elektrospotrebiča prevádzaných podľa vnútorných smerníc zhotoviteľa. Všetky poruchy nevyhovujúce týmto kritériám v prípade neskorších reklamácií budú považované za mimozáručnú záležitosť.
 4. Pokiaľ sa nepodarí zhotoviteľovi previesť objednaný servisný zásah/opravu z dôvodov technických alebo finančných, alebo pokiaľ odstúpi zákazník od opravy, bude elektrospotrebič uvedený do pôvodného stavu iba vtedy, ak je to technicky možné a pokiaľ zaplatí zákazník náklady na prácu s týmto spojenú podľa aktuálneho cenníku zhotoviteľa.
 5. Zhotoviteľ je oprávnený previesť na elektrospotrebiči technické úkony, ktoré sú nutné ku zisteniu finančnej náročnosti celkovej opravy / servisného zásahu, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedenie elektrospotrebiča do pôvodného stavu, pokiaľ nedôjde z technických či finančných dôvodov k dokončeniu zákazky.
 6. Zhotoviteľ preberá hmotnú zodpovednosť za elektrospotrebič zverený mu objednávateľom k prevedeniu servisného zásahu/oprave. V prípade straty zvereného elektrospotrebiča alebo poškodeniu zvereného elektrospotrebiča z iných dôvodov než sú vymenované v Servisných podmienkach nahradí objednávateľovi škodu na elektrospotrebiči do výše skutočnej hodnoty elektrospotrebiča odpovedajúci typu elektrospotrebiča, jeho vek a druhu poškodenia, s ktorým bolo preukázateľne predané zhotoviteľovi k oprave. Pokaľ nedôjde ku zhode zhotoviteľa a objednávateľa vo výške náhrady škody, potom objednávateľ na svoje náklady nechá výšku škody stanoviť certifikovaným súdnym znalcom v odbore a takto stanovená výška škody bude obidvomi stranami považovaná za konečnú a nespochybniteľnú.
 7. Zhotoviteľ neručí za akékoľvek náklady, ktoré nastanú objednávateľovi v súvislosti s opravou elektrospotrebiča, tj. napríklad ušlí zisk, náklady na telefónne poplatky, internetové pripojenie, demontáž a montáž elektrospotrebiča, dopravné apod.
 8. Pre prípad sporov vo veci porúch alebo poškodenia elektrospotrebiča zverených zhotoviteľovi k oprave je v záujme objednávateľa zdokumentovať pred predaním elektrospotrebič nespochybniteľným spôsobom – nafotením poškodených miest, viditeľného mechanického opotrebovania dielov apod. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za také opotrebenia alebo mechanické poškodenia objednávateľom zverených zariadení, ktoré nie je objednávateľ schopný preukázateľne deklarovať ako vzniknutá u zhotoviteľa. Za preukázateľnú dokumentáciu stavu elektrospotrebiča pred opravou sa nepovažuje jednostranné prehlásenie objednávateľa v Zmluve o stave predávaného elektrospotrebiča - zhotoviteľ vykonáva všetky servisné zásahy na elektrospotrebičoch použitých a slovne sa nedá stupeň opotrebovania jednoznačne a nespochybniteľne popísať.
 9. U zákaziek odovzdávaných objednávateľom zhotoviteľovi nepriamo (tj webovú objednávkou opravy alebo odoslaním elektrospotrebiča zhotoviteľovi zákazníkom) nemá objednávateľ možnosť ovplyvniť text, ktorý uvádza zákazník v Objednávke opravy alebo sprievodnom liste elektrospotrebiča. Na všetky texty uvedené objednávateľom v takto prevedenej objednávke (Zmluve) je vnímané ako jednostranné vyhlásenia objednávateľa a nie sú pre zhotoviteľa právne záväzné, hoci sa tieto texty prenášajú bez zásahu zhotoviteľa automaticky do textu Zmluvy a táto je na strane zhotoviteľa takto vytlačená v súlade s bodom 1.3. Servisných podmienok. Ďalej nemá zhotoviteľ za povinnosť v okamihu prijatia veci k oprave a uzatvoreniu Zmluvy vykonať kompletné testy elektrospotrebiča, ktorými by preveril všetky tvrdenia objednávateľa uvádzané v Zmluve - najmä tie, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé, a to ako u osobného odovzdania veci k oprave tak u zariadení odovzdávaných k oprave neosobne. Ak zhotoviteľ v priebehu zákazky zistí nesúlad medzi tvrdeniami uvedenými objednávateľom a skutočnosťou, potom za nesúlad nie je zodpovedný a má právo uviesť texty Zmluvy do súladu so skutočnosťou. Zároveň na tento nesúlad upozorní objednávateľa. Zistenie nesúladu tvrdení zákazníka so skutočnosťou je zhotoviteľ oprávnený vykonať kedykoľvek v priebehu konania zákazky, nie len vo chvíli prijatia elektrospotrebiča do opravy. Odsek sa týka predovšetkým popisu stavu elektrospotrebiča, počtu dodaného príslušenstva a objektívne ťažko zistiteľných údajov o zariadení na prvý pohľad neviditeľných, ako je funkčnosť zariadení, hlučnosť, mechanické opotrebovanie dielov, konfigurácie elektrospotrebiča apod.

V. Poškodené náhradné diely, komponenty a ich výmena

 1. Zhotoviteľ sa v rámci opravy elektrospotrebiča zaväzuje ekologicky zlikvidovať vymenené chybné diely na vlastné náklady, ak nepožaduje objednávateľ v Zmluve vrátenie chybných dielov po vykonanej oprave (v prípade záručných opráv vymenené chybné diely vždy zostávajú zhotoviteľovi).
 2. Zhotoviteľ si vyhradzuje v prípadoch, keď je možnosť zohnať servisné diely obmedzená alebo nerentabilná, právo v servisných zákazkách nahradiť originálne chybné diely odpovedajúcimi ekvivalentnými náhradnými dielmi a súčiastkami, ktoré zabezpečia u opravovaného elektrospotrebiča požadované funkcie rovnako kvalitne ako diel originálny.
 3. Objednávateľ berie na vedomie, že u niektorých druhov opráv elektrospotrebiča dochádza pri demontáži, diagnostike alebo výmene chybných súčiastok k nezvratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému alebo chemickému poškodeniu týchto súčiastok a pri takýchto prípadov nie je technicky možné uviesť elektrospotrebič do stavu presne zodpovedajúceho stavu pred servisným zásahom, čiže nedôjde k úspešnému dokončeniu opravy z technických, ekonomických alebo iných objektívnych alebo subjektívnych dôvodov.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že u elektrospotrebičoch opravovaných v "exchange systéme" (chybný blok sa u dodávateľa mení celý za nový alebo repasovaný blok so zárukou) nie je možné požadovať vrátenie chybného bloku po oprave elektrospotrebiča, keďže chybný diel sa výmenou stal majetkom dodávateľa, ktorý v exchange systéme poskytol za takto vymenený diel výhodnejšiu cenu ako je cena bežného objednania dielu u výrobcu. Ak by zákazník v takom prípade na vrátenie chybného dielu trval, vyhradzuje si zhotoviteľ odstúpiť od ponuky opravy za odsúhlasených cenových podmienok.

VI. Doprava elektrospotrebiča  k oprave

 1. Zákazníci z celej Slovenskej republiky majú možnosť využiť ponuku dopravy elektrospotrebiča na opravu do prevádzkarne FIDELIA SERVICE, s.r.o., ktorú je zhotoviteľ schopný zabezpečiť na ich vyžiadanie za cenových podmienok uvedených podľa aktuálneho cenníka EMS kuriéra Slovenskej pošty, dostupný na www.posta.sk .
 2. Prepravu elektrospotrebiča do servisného centra a späť vykonáva fyzicky zhotoviteľ.
 3. V prípade, že objednávateľ požaduje využitie inej prepravnej spoločnosti, je povinný zoznámiť sa pred odoslaním elektrospotrebiča s prepravnými podmienkami prepravnej služby, zvlášť čo sa týka hmotnosti a spôsobu balenia zásielok, a tieto podmienky dodržať.
 4. Zhotoviteľ neručí za spôsob zabalenia zasielanej techniky alebo elektrospotrebiča objednávateľom a za prípadné škody spôsobené nesprávnym zabalením elektrospotrebiča, ktoré vzniknú na zásielke na ceste smerom od zákazníka k zhotoviteľovi, pretože nemá možnosť spôsob balenia ovplyvniť inak ako odkázaním na spomínané podmienky prepravnej služby. Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke prepravcu. www.posta.sk

VII. Postup reklamácie elektrospotrebiča poškodeného pri preprave zákazníkovi

 1. Ak zákazník zistí poškodenie elektrospotrebiča po jeho spätnom dodaní prepravnou službou, je pre uznanie reklamácie a nároku na náhradu škody bezpodmienečne nutné nahlásiť reklamáciu balíka do druhého pracovného dňa od doručenia balíka na servisnom dispečingu zhotoviteľa a zároveň poslať e-mailom hlásenie škody na adresu www.fidelia-service.sk. V správe uvedie číslo balíka, číslo zákazky, podrobný slovný popis poškodenia balíka a jeho obsahu.
 2. V prípade zjavného poškodenia zásielky pri preberaní má zákazník povinnosť spísať s prepravcom zápis o škode, popr. zásielku z dôvodu mechanického poškodenia neprevziať.
 3. Pokiaľ má zákazník možnosť škodu nafotiť, odporúčame poslať e-mailom aj tieto podklady pre uplatnenie reklamácie škody.
 4. Ak dôjde k omeškaniu od doručenia balíka po nahlásení škody dlhšiemu ako je 1 pracovný deň, zaniká nárok príjemcu balíka na uznanie reklamácie a náhradu škody.
 5. S balíkom a jeho obsahom nesmie príjemca manipulovať do tej doby, kým nedostane pokyny reklamačného pracovníka zhotoviteľa, ako má ďalej s reklamáciou postupovať. V žiadnom prípade nesmie príjemca odoslať poškodený balík ihneď späť odosielateľovi bez toho, že by dodržal vyššie predpísaný postup.
 6. V prípade pochybností o zavinení škody na strane prepravnej služby musí zákazník umožniť vyšetrenie škody reklamačným pracovníkom prepravnej služby na mieste, kde bola škoda príjemcom balíka zistená.

VIII. Záverečné ustanovenie

 1. Tieto Servisné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. decembra 2013.
 2. Zmeny Všeobecných servisných podmienok vyhradené.